Intresserad av att bli fodervärd
 

Om man håller på med avel behöver man tikar att avla på. För att få en varierad avel utan inavel behövs tikar med olika stamtavlor.
 Vi ser helst att blivande fodervärdar bor i västra Sverige, nära oss och är intresserad av utställning och någon form av aktivitet. Det är viktigt att vi kommer överens och att det känns bra både för er och för mig.

Det finns två olika typer av fodervärds avtal, helfoder och halvfoder. Vi använder oss bara av halvfodervärds avtal då vi tycker att det är det bästa både för oss och fodervärden.
Vad innebär då avtalet halvfoder? Det innebär att du som köpare betalar halva priset för en valp och vi som uppfödare är berättigad att ta en kull valpar på denna tik.

När det gäller hanhundar så betalar du som köpare halva priset och jag rätten till tre parningar. Vad får man då...
Som fodervärd kan man vara säker på att vi valt ut den hund vi tror mest på. Vi hjälper naturligtvis alla våra valpköpare men en fodertik är extra viktig eftersom den ska användas i vår avel.
Jag ställer ut den och meriterar den åt er, om det inte är så att ni själva vill ställa ut valpen.

 


Låter det intressant så skriv några rader på mailen och berätta om er själva och varför ni vill ha en hund på foder.

Lämna namn, adress och telefonnummer så hör jag av mig.
Maila till 031990798@telia.com eller
Ring: 0701-442685 

Vi använder SKKs fodervärdsavtal eller SKKs köpeavtal med bibehållen avelsrätt.(se texterna nedan, tagna från SKK.se)
 Följande gäller för tik:
1. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta tiken kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 3, 7 och 8.
2. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden.
3. Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 2 veckor, vid valpning högst 3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen. Transport av dräktig tik får inte ske, utom till veterinär, inom 2 veckor före beräknad valpning, enligt gällande lagstiftning.
4. Överlåtaren ska i god tid meddela fodervärden då tiken ska paras.
5. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda tiken under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal.
6. Fodervärden är skyldig att vårda tiken på ett sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sin rättighet enligt detta avtal.
7. Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtaren, då denne önskar nyttja tiken för parning, valpning och – om avtalet även innefattar sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/prov och högst 2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga till utställning/tävling/prov bekostas av överlåtaren.
8. Överlåtaren disponerar även tiken den tid som krävs för att utföra erforderliga veterinärundersökningar.
9. Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början meddela detta till överlåtaren.  
10. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader ska fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter överlåtaren bostadsort ska överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.
11. Tiken ska vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen utfaller ska försäkringsersättningen delas i proportion till den tid som  fodervärden innehaft hunden. I de fall tiken fått en valpkull ska fodervärden erhålla minst 50 % av försäkringsvärdet.
12. Om fodervärden inte kan ha tiken kvar är överlåtaren skyldig att återta tiken. Ingendera av parterna ska därvid utge ersättning till den andra parten.
13. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKK:s grundregler.
14. Om överlåtaren önskar återta tiken, och parterna är överens om detta, ska överlåtaren utge ersättning för hunden. Liversättningsbeloppet delas i förhållande till antal år och den tid som fodervärden innehaft tiken. Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå tiken om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän domstol. Om tik som överlåtits enligt detta avtal paras hos fodervärden utan överlåtarens godkännande äger överlåtaren rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden.
15. Båda parter är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring (hem- eller företagsförsäkring). Den part som tiken vistas hos ansvarar för hunden under den tid man har hunden i sin vård.
16. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt förordnande. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning. Avlider överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den avlidnes rättighetsinnehavare. Äganderätten till tiken övergår då på fodervärden.
 
Följande gäller för "Köpeavtal med bibehållen avelsrätt"
Köpeavtal med bibehållen avelsrätt innebär att valpen/hunden säljs till halvt ordinarie pris. Resten av hundens värde erläggs genom att uppfödaren behåller avelsrätten det vill säga rätten till en valpkull (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder) för en tik eller tre valpkullar för en hanhund.
Äganderätten för hundar som är sålda enligt detta avtal övergår till köparen vid överlämnandet och inte efter att uppfödarens avelsrättigheter utnyttjats. Detta är en stor skillnad mot fodervärdsavtalet där ju äganderätten övergår till fodervärden först när avtalets villkor är uppfyllda, alternativt då tiden för avtalets giltighet löpt ut. Enligt köpeavtal med bibehållen avelsrätt gäller avelsrätten för såväl tik som hane till dess att hunden fyllt fem år. Har avelsrätten inte utnyttjats dessförinnan förfaller den utan rätt för överlåtaren att få någon ersättning. Det framgår av grundreglerna att en hund som är såld med förbehåll från uppfödaren att använda hunden i avel, det vill säga med köpeavtal med bibehållen avelsrätt, räknas in bland överlåtarens fodervärdshundar.
Då det rör sig om köpeavtal med bibehållen avelsrätt är det viktigt med ett gott samarbete och en bra relation mellan uppfödare och köpare. Det är därför angeläget att båda parter noga läst igenom avtalets villkor, såväl framsida som baksida, och att båda har en realistisk uppfattning om vilka förväntningar man kan ha på varandra.
Uppfödare och köpare behöver tillsammans noggrant gå igenom vad som krävs för att uppfödaren ska kunna utnyttja avelsrätten. För somliga raser fordras hälsoundersökningar, i vissa fall mentalbeskrivningar, för avelsdjur. Vilka särbestämmelser som gäller för olika raser framgår av SKKs registreringsregler. Säljaren ansvarar för samtliga kostnader som avser parning, valpning och uppfödning, inklusive kostnader som kan knytas till eventuella registreringskrav för rasen. För köparens del gäller att denne är skyldig att låta hunden medverka till de undersökningar som krävs för registrering av valpkull, exempelvis ögonlysning och höftledsröntgen.
I det nya köpeavtalet med bibehållen avelsrätt har införts en särskild överenskommelse om meritering av hunden. Se punkt nio på avtalets baksida. Om säljare och köpare har enats om denna överenskommelse ger den säljaren en möjlighet att låna hunden vid tre tillfällen för att meritera hunden, exempelvis på utställning eller tävling eller för att genomföra MH. Samtliga kostnader hänförliga till meriteringen ska bekostas av säljaren.
I det nya köpeavtalet med bibehållen avelsrätt finns inga möjligheter för köparen att köpa ut hunden från säljaren, det vill säga att lösa avelsrätten, såvida inte parterna är överens om detta. Det har också införts en skadeståndsklausul som ger säljaren rätt att kräva skadestånd av köparen om denne förhindrar säljaren att erhålla sina rättigheter enligt avtalet.

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt för samtliga valpar kan numera laddas ner från SKKs webbplatswww.skk.se. De inloggningsuppgifter som krävs följer med registreringshandlingarna.